Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

29 września 2023

Egzekucja z nieruchomości - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

W jaki sposób rozpocząć egzekucję?

 

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości rozpoczyna się od wniesienia przez wierzyciela wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Właściwość Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie można sprawdzić TUTAJ

Egzekucja z nieruchomości może być prowadzona w już toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, poprzez wskazanie komornikowi nowego sposobu egzekucji lub może inicjować nowe postępowanie egzekucyjne. Jednak w drugim przypadku do wniosku egzekucyjnego należy załączyć także tytuł wykonawczy o czym można przeczytać TUTAJ

Egzekucja z nieruchomości jest procesem składającym się z wielu etapów. Po wszczęciu egzekucji w razie braku spłaty zadłużenia przez dłużnika, następuje jej opis i oszacowanie. Po uprawomocnieniu się postanowienia dochodzi do licytacji, która prowadzona jest albo w budynku Sądu albo w drodze licytacji elektronicznej (na stronie Krajowej Rady Komorniczej https://elicytacje.komornik.pl/ ). Dopiero po uprawomocnieniu się przysądzenia własności nieruchomości na rzecz nabywcy, komornik przystąpi do przekazania uzyskanych środków wierzycielowi.

 

Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości?

 

Po zainicjowaniu postępowania egzekucyjnego należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości poprzez wskazanie jej danych. Jeżeli dana nieruchomość dłużnika posiada założoną księgę wieczystą należy wskazać jej numer. Ponadto powinno się wskazać miejsce jej położenia, numer działki lub mieszkania oraz powierzchnię (wszystkie te dane możemy znaleźć w księdze wieczystej, którą można przeglądać na stronie Ministerstwa Sprawidliwości: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/ ). Jeżeli nieruchomość w księdze wieczystej posiada wiele dziełek, wierzyciel równie dobrze może wnosić o egzekucję z ich wszystkich, jaki i poszczególnych wskazanych we wniosku.

Co w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej? W takim przypadku należy złożyć inny dokument stwierdzający własność dłużnika, a ponadto podać dokładne miejsce położenie nieruchomości, numer działki lub mieszkania, powierzchnię.

Przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości można znaleźć TUTAJ.

 

Jaki jest koszt wszczęcia egzekucji z nieruchomości?

 

Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów, wraz z odpisem wezwania do zapłaty.

Koszt złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego wynosi 100,00 zł od jednej księgi wieczystej i o taką kwotę komornik wezwie wierzyciela pod rygorem zwrotu wniosku.

W dalszych etapach egzekucji z nieruchomości pojawią się kolejne koszty, z których największym będzie niewątpliwe koszt wyceny nieruchomości przez przez biegłego uprawnionego do określania wartości nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Ograniczenia w egzekucji z nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 952(1) kpc termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, można złożyć jedynie, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. W praktyce oznacza to, że przykładowa sprzedaż nieruchomości wskazanej powyżej, oszacowanej na kwotę 1.000.000,00 zł może dojść do skutku o ile egzekwowana należność główna wierzyciela wynosi co najmniej 50.000,00 zł.