Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

27 kwietnia 2023

Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji.

TYTUŁ WYKONAWCZY

 

Aby można było wszcząć postępowanie egzekucyjne należy po uzyskaniu tytułu wykonawczego złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do odpowiedniego komornika sądowego.

 

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności chyba, że ustawa stanowi inaczej. Inaczej mówiąc tytuł egzekucyjny pomimo swojej nazwy nie pozwala na zwrócenie się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Do tego konieczne jest wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, żeby tytuł egzekucyjny stał się tytułem wykonawczym. 

 

Ustawy przewidują sytuacje w których nie jest wymagana klauzula wykonalności do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jednak w przeważającej większości egzekucji prowadzonych w Polsce, toczą się one właśnie na podstawie tytułów egzekucyjnych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności.

Dla przykładu będą to: nakazy zapłaty, wyroki, ugody sądowe, akty notarialne (katalog tytułów egzekucyjnych przedstawiony jest w art. 777 i następnych kodeksu postępowania cywilnego).

 

Sama klauzula wykonalności w większości przypadków przybiera postać pieczątki lub wydruku na końcu tytułu egzekucyjnego. (więcej na temat klauzuli wykonalności można się dowiedzieć z lektury art. 783 kpc oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności). W przypadku nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym klauzula wykonalności, nie będzie miała formy "pieczątki", a będzie miała formę postanowienia.

 

WŁAŚCIWY KOMORNIK

 

Zgodnie z art. 758 kpc sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Wobec powyższego należy ustalić, czy postępowanie egzekucyjne które zamierzamy wszcząć będzie prowadził sąd, czy komornik sądowy. Gdy mamy już pewność, że właściwym do prowadzenia egzekucji będzie komornik, należy wybrać komornika właściwego.

 

Decydującym kryterium w wyborze komornika będzie miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika (od tej zasady są wyjątki). Następnie należy ustalić w rewirze którego komornika zamieszkuje (ma siedzibę) dłużnik. Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych rewirem komornika jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W praktyce należy ustalić więc właściwość sądu rejonowego przy którym działa komornik.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych  wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (z wyjątkami wskazanymi w ustawie). W przypadku wyboru komornika wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 ukk). Nie każdy jednak komornik może przyjmować sprawy z poza właściwości swojego rewiru. Przypadki w których komornik może prowadzić sprawy spoza swojego rewiru oraz sprawy w których odmówi wszczęcia egzekucji zostały wskazane w art. 10 ukk. 

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY

 

Zgodnie z art. 797 § 1 kpc we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu, wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy.

 

Wymogi, jakie musi spełniać pisemny wniosek egzekucyjny to:

- oznaczenie komornika do, którego kierujemy wniosek,
- oznaczenie stron postępowania tj. wierzyciela i dłużnika ze wskazaniem nr PESEL, NIP, REGON, KRS,
- wskazanie na jakiej podstawie wnosimy o wszczęcie egzekucji tj. opisanie uzyskanego tytułu wykonawczego,
- dołączenie oryginału tytułu wykonawczego,
- wskazanie dochodzonych kwot: należności głównej, odsetek, kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego,
- złożenie podpisu pod wnioskiem.

 

Ponadto wierzyciel może wskazać: 

- określenie sposobu przeprowadzenia egzekucji tj. z jakich środków egzekucja powinna być przeprowadzona np. rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, innych wierzytelności,
- wskazanie rachunku bankowego, na który komornik ma przekazać odzyskane należności (w razie nie wskazania rachunku, potrącenia będą wysyłane przekazem pocztowym, co jednak będzie wiązało się z większymi kosztami prowadzonej egzekucji).

 

FORMA WNIOSKU EGZEKUCYJNEGO

 

W jakiej formie powinien zostać złożony wniosek? Czy są prawne wymogi formy złożenia wniosku egzekucyjnego?

 

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego składa się albo w formie pisemnej albo ustnie do protokołu do tego organu egzekucyjnego, który jest właściwy do przeprowadzenia w tym przypadku czynności egzekucyjnych. Wniosek może również zostać złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (e-sąd). W praktyce oznacza to, że wniosek nie musi być składany na szczególnych formularzach. Równie dobrze może zostać napisany odręcznie, jak i na specjalnie przygotowanym formularzu. Najważniejsze jest, aby wniosek egzekucyjny nie zawierał braków formalnych, opisanych w poprzednim akapicie. W razie stwierdzenia braków formalnych, co do zasady komornik wezwie wierzyciela do ich uzupełnienia.

 

Wzory przykładowych wniosków egzekucyjnych można znaleźć TUTAJ