Polityka Prywatności - RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej - RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Mateusz Pernach Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie informuję:


I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Mateusz Pernach Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie z siedzibą przy ul. Anny Walentynowicz 9/130, 20-328 Lublin, telefon 664-244-755


II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail iod.lublin.032@komornik.pl.


III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

 

Podstawą przetwarzania danych jest:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dzwoniącej wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy (art. 6 pkt 1 lit. a RODO) - w zakresie zbierania i utrwalania danych osobowych przy rozmowie telefonicznej,

b) prawnie uzasadniony interes do wszystkich pozostałych czynności przetwarzania danych – w tym przede wszystkim przechowywania danych osobowych (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).


IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, takim jak np. sądy, urzędy, pracownicy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Administratorze. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tej umowy, takie jak np. świadczące usługi doradcze, dostarczające narzędzia z zakresu obsługi klienta, w tym za pośrednictwem infolinii.


V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)
Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte poprzez nadpisanie. W szczególnych wypadkach, Administrator może podjąć decyzję o zabezpieczeniu nagrania - wyłącznie do celów i na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi i po tym czasie usunięte.


VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania, sprostowania i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

 

Udostępnianie pozostałych informacji w aktach spraw postępowań dokonuje się w trybie art. 9 Kodeksu postepowania cywilnego, Rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz też w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie dodatkowych kategorii danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.


IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża – poprzez wykonanie tej czynności – jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku braku zgody rozmowa nie będzie nagrywana, prosimy o kontakt pisemny lub osobisty.


X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)
Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.