Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

11 marca 2024

Postępowanie zabezpieczające w egzekucji

Postępowanie zabezpieczające w egzekucji ma na celu ochronę interesów wierzyciela oraz zapobieganie uchylaniu się dłużnika od spłaty zobowiązań. Zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c. udzielenie zabezpieczenia może nastąpić przed wszczęciem postępowania w sprawie, w toku postępowania, jak również po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.  Jego udzielenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeśli uprawdopodobni swoje roszczenie oraz interes prawny w jego udzieleniu. Tytułami zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym przez komornika mogą być m.in.:

– postanowienia sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności;

– nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym.

 

Postępowanie zabezpieczające - komornik

 

Postępowanie zabezpieczające zostaje wszczęte w momencie złożenia stosownego wniosku do komornika sądowego wraz tytułem zabezpieczenia i stosowną opłatą. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych dokonywane jest przez Komornika przez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego. Przepis artykułu 743 § 1 k.p.c. wskazuje, że jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Jakie są korzyści płynące z postępowania zabezpieczającego?

 

Postępowanie zabezpieczające w egzekucji pozwala wierzycielowi skutecznie dochodzić swoich roszczeń oraz minimalizować ryzyko utraty środków pieniężnych. Dzięki odpowiednio przeprowadzonemu postępowaniu możliwe jest skuteczne odzyskanie zadłużenia oraz ochrona interesów wierzyciela. Przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego przed postępowaniem egzekucyjnym często zapewnia skuteczne wyegzekwowanie zaległości od dłużnika po uzyskaniu tytułu wykonawczego.

 

Opłata za wszczęcie postępowania zabezpieczającego - nowe zasady

 

Ustawa z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych wprowadziła nowe zasady pobierania opłaty egzekucyjnej za wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Opłata stała od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 300 złotych. W razie wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, komornik pobiera od wnioskodawcy opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości mienia objętego zabezpieczeniem pomniejszoną o kwotę 300 złotych. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, opłatami poniesionymi przez wnioskodawcę w postępowaniu zabezpieczającym  obciążony zostanie dłużnik, który zostanie zobowiązany do ich zwrotu na rzecz wierzyciela.

 

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego można pobrać w zakładce Dla stron