Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

21 października 2023

Ile komornik może zabrać z emerytury, wynagrodzenia, rachunku?

To potoczne pytanie, które często jest zadawane przez dłużników w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Właściwie postawione pytanie powinno brzmieć: ile komornik może zająć z określonego składnika majątku dłużnika. W tym artykule opisane zostaną kwoty, jakie komornik może potrącić z najczęściej stosowanych sposobów egzekucji, tj. z emerytury (renty), wynagrodzenia za pracę oraz rachunku bankowego.

 

W tym momencie należy zwrócić uwagę, że kwoty jakie mogą być potrącane zależne są przede wszystkim od rodzaju prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Inne kwoty mogą być potrącane w przypadku postępowań o egzekucję alimentów (sprawy o sygnaturach KMP), a inne w postępowaniach nieegzekucyjnych (sprawy o sygnaturach akt KM, GKM, KMS). Kwota wolna od zajęcia to kwota, która powinna zostać dłużnikowi po dokonaniu potrącenia.

W przypadku postępowań alimentacyjnych nie ma kwot wolnych od zajęcia.

 

Egzekucja z emerytury

 

Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez instytucje takie jak ZUS, KRUS i inne biura emerytalne wygląda następująco:

 

25 %

miesięcznego świadczenia w postępowaniach niealimentacyjnych

 

Kwota wolna 

nie podlega zajęciu świadczenie w wysokości kwoty odpowiadającej 75% świadczenia minimalnego

 

 

60 % 

miesięcznego świadczenia w postępowaniach alimentacyjnych

 

Kwota wolna 

brak

 

Kwota potrąceń liczona jest od emerytury ustalonej w kwocie brutto. Trzynasta i czternasta emerytura nie podlega zajęciu. 

 

Egzekucja z wynagrodzenia

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, które dłużnik otrzymuje na podstawie umowy o pracę.  Szczegółowe przepisy odnośnie egzekucji z wynagrodzenia określa kodeks pracy, i tak kwoty te wynoszą:

 

50 %

wynagrodzenia za pracę w postępowaniach niealimentacyjnych

 

Kwota wolna 

nie podlega zajęciu kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia

 

 

60 % 

wynagrodzenia za pracę w postępowaniach alimentacyjnych

 

Kwota wolna 

brak

 

Jeśli dłużnik pracuje w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło, komornik ma prawo pobrać całość wierzytelności, jeśli nie jest to jego jedyne źródło dochodu.

 

Egzekucja z rachunku bankowego

 

Egzekucja z rachunków bankowych prowadzonych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w których komornik może potrącić:

 

100 %

środków na koncie w postępowaniach niealimentacyjnych

 

Kwota wolna 

nie podlega zajęciu kwota w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia, która odnawia się miesięcznie

 

 

100 % 

środków na koncie w postępowaniach alimentacyjnych

 

Kwota wolna 

brak

 

Odpowiedzialnym za dokonanie potrącenia jest bank, który otrzymał zajęcie i to on odpowiada za "techniczne" aspekty dokonanego potrącenia, takie jak dokonanie przelewu lub widoczne zablokowane kwoty po zalogowaniu się do swojego banku. Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank przekazuje je niezwłocznie.