Komornik Lublin

NUMER KONTA

49 2490 0005 0000 4600 7038 3132

Komornik Lublin Zachód

ADRES E-MAIL

lublin.pernach@komornik.pl

ADRES E-DORĘCZEŃ

AE:PL-12363-21830-FFCAS-25

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy Kancelarii komorniczej.

04 września 2023

Doręczenie korespondencji przez komornika

Jak doręczyć pismo przez komornika?


Wniosek o doręczenie korespondencji składa się do komornika, w którego rewirze znajduje się miejsce doręczenia (wzór wniosku można znaleźć TUTAJ). Rewir to obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Rewir Komornika Sądowego Mateusza Pernacha można znaleźć TUTAJ. Doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego reguluje Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 3a) oraz Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (art. 41).

 

Komornik dokonuje doręczenia na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

 

Wraz z wnioskiem, przedkłada się komornikowi zobowiązanie do dokonania doręczenia (w oryginale lub kopii). Przedłożenie zobowiązania adresowanego do pełnomocnika procesowego jest równoznaczne z wykazaniem przez pełnomocnika procesowego umocowania do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie doręczenia (w takim wypadku pełnomocnik nie musi już przedkładać pełnomocnictwa).

 

Sprawy o doręczenie korespondencji rejestrowane są przez komornika pod repertorium Kmn.

 

Jaki jest koszt doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika?

 

Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Dodatkowo komornik może żądać uiszczenia zaliczki na dojazd do miejsca zamieszkania adresata oraz na koszty wysłanej korespondencji.

 

Ile komornik ma czasu na dostarczenie pisma?


Złożenie poprawnego wniosku powoduje przystąpienie przez komornika do czynności doręczenia, na co komornik ma 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. 

 

Jak wygląda doręczenie przez komornika?

 

Komornik udaje się pod adres wskazany we wniosku i przy zastaniu adresata wręcza korespondencję, co adresat kwituje własnoręcznym podpisem. Jeżeli komornik zastanie adresata, ale ten odmówi przyjęcia korespondencji, komornik odnotowuje ten fakt w protokole, a korespondencję uznaje się za doręczoną.

 

Jeżeli pod podanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, komornik może doręczyć pismo temu domownikowi, chyba że z posiadanych informacji wynika, że pismo powinno zostać doręczone do rąk własnych adresata.

 

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, komornik pozostawia zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli adresat nie odbierze pisma to uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu.

 

W przypadku gdy komornik ustali na miejscu doręczenia, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca korespondencję do wnioskodawcy wraz z protokołem. 

 

Co się stanie jak nie odbiorę pisma od komornika?

 

Zgodnie z powyższym pisma nie odebrane uważa się za doręczone. Dlatego zawsze należy odbierać kierowaną do siebie korespondencję, aby nie pozbawiać się prawa do obrony w postępowaniu sądowym.

 

Otrzymałem zawiadomienie od komornika o próbie doręczenia korespondencji, czy mogę ją otrzymać na maila?

 

Nie. W postępowaniu o doręczenie korespondencji, musi ono zostać dokonane osobiście bezpośrednio adresatowi za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

 

Ustalanie przez komornika aktualnego miejsca zamieszkania adresata

 

W przypadku zwrotu przez komornika pisma, w związku z bezskutecznym doręczeniem korespondencji, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1(1) pkt 3-6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (czyli do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do banków). Komornik może także korzystać z informacji posiadanych z urzędu, jeżeli aktualny adres zamieszkania adresata jest mu znany.

 

Jaki jest koszt ustalenia adresu zamieszkania adresata za pośrednictwem komornika?

 

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40 złotych. Ponadto za dokonanie zapytania do ZUS, wystawi on rachunek w wysokości 45,44 zł (stan na dzień pisania artykułu), za zapytanie do Urzędu Skarbowego naliczony zostanie koszt 2,46 zł oraz dojdą koszty wysyłki zapytania o adresy do banków (o ile zostaną ustalone banki pozwanego).

 

Kto ponosi koszty doręczenia przez komornika?

 

Wszelkie koszty związane z doręczeniem korespondencji i ustaleniem adresu zamieszkania adresata ponosi wnioskodawca. (Wyjątek stanowi sprawa w której strona jest zwolniona z kosztów postępowania. Strona powołująca się na zwolnienie od kosztów przez sąd, przedkłada komornikowi odpis postanowienia o zwolnieniu od kosztów.) W postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie doręczenia korespondencji lub ustalenia miejsca mieszkania komornik ustala koszty. Wnioskodawca będzie mógł się domagać zwrotu poniesionych kosztów, jednak decyzję w tej sprawie podejmie Sąd przed którym toczyło się postępowanie.